Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

10 | Декември | 2018

Новини

Изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

09 Ноември 2018 14:58

В Държавен вестник, бр.92 от 6 ноември 2018г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за професионално образование и обучение

повече

“Европейски и национални измерения в ПОО” – трета национална конференция в рамките на мрежата ReferNet

22 Октомври 2018 15:52

На 18 октомври 2018 г. град София беше домакин на III национална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО, като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet.

повече

Oценяване въздействието на Националната квалификационна рамка

16 Октомври 2018 09:39

Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България е приета с РМС № 96/02.02.2012 г. НКР улеснява съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомага мобилността, допринася за повишаване качеството на обучението и насърчава валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното учене.
Националната квалификационна рамка, както и препоръката на ЕС може да бъдат намерена тук https://www.navet.government.bg/bg/evropejskata-kvalifikatsionna-ramka/

повече

Активна работа в областта на Държавните образователни стандарти, разработени във вид на „Единици резултати от ученето“

11 Октомври 2018 11:52

Съгласно последните законодателни промени Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии са структурирани в единици резултати от учене. Единицата резултат от ученето (ЕРУ) е най-малката съставна част на квалификацията, която може да бъде самостоятелно оценена и валидирана. С прилагането на този подход се улеснява процеса на валидиране на професионални знания, умения и компетентности, както и се предлага гъвкаво обучение по част от професията, с което се облекчава достъпа до пазара на труда.

 

повече

МОН стартира изпълнението на проект за квалификация на учителите

07 Октомври 2018 10:03

Почти 53 000 учители в следващите три години ще се квалифицират за работа по най-новите стандарти в образованието. Това ще стане в изпълнение на най-новия проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, който е с приоритетно значение. Проектът е на обща стойност 19 911 123 лв. и ще се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европeйския социален фонд. 

повече

28 информационни дни за хора с увреждания проведоха бюрата по труда през септември

27 Септември 2018 10:10

28 информационни дни за хора с трайни увреждания проведоха през септември бюрата по труда в страната. Експертите от териториалните поделения на Агенцията по заетостта консултираха и мотивираха повече от 320 безработни лица, дошли да потърсят подкрепа относно реализацията си на пазара на труда.

 

повече

Агенцията по заетостта проучва нагласите на търсещите работа за включване в обучения

20 Септември 2018 10:06

В периода от 7 до 31 август 2018 г. общо 9906 лица от цялата страна заявиха нагласите си за участие в организирани обучения за възрастни в проучване на Агенцията по заетостта. Чрез on-line формуляр Агенцията пита регистрираните в бюрата по труда и всички други желаещи за какво, кога и къде биха желали да се обучават, за да придобият нова професионална квалификация или ключови компетентности. Целта на проучването е да се намери пресечната точка на търсените от работодателите професионални и ключови компетентности на кадрите и нагласите на работната сила. Друга цел на проучването е да се прецени мобилността на безработните лица и мотивацията им за обучение в отдалечени населени места, в т.ч. в 5-те специализирани клонове за обучения на възрастни (над 16 години) на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” /ДП БГЦПО/.

повече

Стартира разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence в България

07 Август 2018 11:22

От началото на годината Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) работи по  проект за разширяване на MyCompetence (https://MyCompetence.bg/),. Системата е  създадена в периода 2009-2014 г. от БСК и е част от мерките и инициативите, които българската държава предприема в отговор на сериозните предизвикателства по отношение на политиките по заетостта, образованието и човешките ресурси. 

повече

Участие на НАПОО в кръгла маса под патронажа на президента на Република България

23 Юли 2018 12:21

На 10.07.2018 г. Национална агенция за професионално образование и обучение участва в проведената под патронажа на президента на Република България кръгла маса на тема „Хората с увреждания, като ресурс на първичния пазар на труда – предизвикателства и решения“.

повече

Шеста регионална ReferNet конференция на НАПОО в гр. Стара Загора

29 Юни 2018 12:53

На 26 юни 2018 г. град Стара Загора беше домакин на VI-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet.
Събитието бе официално открито от инж. Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО, а приветствия към участниците отправиха г-жа Татяна Димитрова, н-к на Регионалното управление на образованието, гр. Стара Загора и г-жа Пенка Чавдарова, н-к отдел „Образование“ в община Стара Загора.

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page